Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.   Týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom, ktorým je Adam Duris, so sídlom Bottova 7, 949 01 Nitra, IČO: 50 548 255, zapísaný na okresnom úrade Nitra v živnostenskom registry č.:430-49829, DIČ: 1122492866 a spotrebiteľom. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho

mail: adamduris@adamduris.com

telefón: 0903 063 984

Adam Duris

Bottova 7, 949 01, Nitra

Bankové spojenie

Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK820900000000 5119918196

BIC: GIBASKBX

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 

1.   „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www subjektu Adam Duris (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).

2.   „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).

3.   „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu subjektu Adam Duris (ďalej len „tovar“).

4.   „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).

 

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

 

1.   Predávajúci je povinný:

a)   dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)     umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

2.   Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

 

1.   Kupujúci je povinný:

a)     prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b)     zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c)     nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,

d)     úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.

2.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

 

Článok 5

Objednávka

 

1.   Kupujúci má možnosť si vybrať tovar na internetovom portály subjektu Adam Duris, ktorý určí na doručenie príjemcovi.

2.   Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:

a)     vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,

b)     vyplní svoje kontaktné údaje,

c)     vyberie spôsob doručenia tovaru,

d)     vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,

e)     potvrdí, že súhlasí s VOP,

f)      vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.

3.   Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.

4.   Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.

5.   Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

 

Článok 6

Zrušenie objednávky

 

1.   Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 2 hodín po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 6, bod. 4 VOP.

2.   Objednávku je možné zrušiť kedykoľvek, avšak len pred zrealizovaním doručenia.

3.   Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: objednavky@viralshop.sk, alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených na stránke.

4.   Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.  Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP a je taktiež k dispozícii pre kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho odstúpenie od zmluvy.

5.   Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na našej web stránke.

6.   V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 14 dní od platného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy taktiež aj vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov, poplatkov; tým nieje dotknutné ustanovenie § 8 ods. 5.

7.   Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote do 14 dní od dňa prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.

8.   Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar podľa ustanovenia § 8 ods. 5. do 14 dní v takom stave v akom mu bol doručený, čiže bez akéhokoľvek poškodenia výrobku i samotného vonkajšieho obalu aby bol výrobok spôsobilý na ďalši predaj ako nový. Pokial dôjde k rozporu zo stavom tovaru kupujúci aj predávajúci ma nárok na alternatívne riešenie sporu na príslušnej SOI.

 

Článok 7

Dodacie podmienky

 

1.   Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:

a) Slovenská pošta

b) Osobný odber

2.   Objednávky objednané najneskôr do 14.00 hod. s miestom doručenia Nitra, môžu, ale nemusia byť doručené v ten istý deň najneskôr do 22.00 hod..

3.   Objednávky objednané do 14.00 hod. s miestom doručenia mimo Nitru, môžu byť doručené najskôr v nasledujúci deň, pokiaľ však takýto deň nepripadne na sobotu, nedeľu, pondelok, štátny sviatok alebo deň po štátnom sviatku.

4.   Objednávky sú doručované Slovenskou poštou od pondelka do piatku a to od 9:00 hod. do 17:00 hod. V sobotu, nedeľu a v štátne sviatky tovar nedoručujeme.

 

 

Článok 8

Platba

 

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

a)  Dobierkou – platba v hotovosti, alebo platobnou kartou pri prebratí tovaru

b)  V hotovosti na odbernom mieste

c)  Platobným príkazom

d)  PyaPal

Článok 9

Reklamácie

 

1.   Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.

2.   Reklamácia musí byť uskutočnená a musí byť doručená e-mailom na adresu: reklamacie@viralshop.sk

3.   Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru.

4.   O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.

5.   O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, písomne alebo prostredníctvom e-mailu.

6.   Oprávnená reklamácia bude vybavená zákonom stanovenej lehote do 30 dní od prijatia reklamácie.

 

Stiahnúť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Článok 10

Záruka

 

Na tovar poskytuje predávajúci záruku v zmysle platného obchodného zákonníka spravidla 2 roky. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke.

 

Článok 11

Ochrana osobných údajov

 

1.   Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.

2.   Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Článok 12

Zodpovednosť

 

1.   Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených  údajov v objednávkovom formulári.

2.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa  ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.

3.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.

4.   Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.

5.   V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez  predchádzajúceho upozornenia tovar predať.

6.   Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.

7.   Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorú farebnú variáciu. V takomto prípade bude nedostupná farba nahradená inou s tým, že charakter výrobku bude zachovaný. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.

8.   Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

 

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 

1.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú  účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).

3.   Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4.   Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 20.02.2018.

 

 

 

Adam Duris

Bottova 7

949 01 Nitra

IČO: 50 548 255

DIČ: 1122492866

 

Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK820900000000 5119918196

BIC: GIBASKBX

zapísaný na okresnom úrade Nitra v živnostenskom registry č.:430-49829

 

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č. : 037/7720 001, 037/7720 034

e-mail: nr@soi.sk